TR | EN
Personel İşlemleri

 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi; Tıp Bilim Dallarında bilimsel gelişmeleri takip ederek belirli bir alanda özel yetki ve yetenek kazanma için eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmaları ve belirli konudaki bilimsel çalışmaların sonuçlarını ortaya koyup değerlendirmeyi kapsayan bir uzmanlık eğitimidir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) her yıl ÖSYM tarafından (İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde) iki kez yapılır. Bu sınavda Fakültemizi  kazanan adaylar başvuru tarihinden itibaren şahsen müracaat ederler. Atama; İlk defa veya naklen olmak üzere iki şekilde yapılır. Kazanan adayların isimleri Rektörlüğümüz aracılığı ile Dekanlığımıza bildirilir. ilgililerin atanmaları için Anabilim Dalı Başkanlıkları’ndan uygun görüş alınır. Alınan uygun görüşler çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğüne atanmaları için Dekanlığımızca teklifte bulunulur. Atamaları (Yabancı Uyruklular Hariç) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 50.maddesi ve aynı  Kanunun 2880 sayılı kanun ile değişik  33. maddesi hükümlerine göre yapılır.

 Araştırma Görevlilerinin, görev sürelerinin uzatılması işlemleri aşağıdaki şekildedir;

           2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesi uyarınca, İlk atamaları 1 yıl süre ile yapılır. Sürelerinin uzatılabilmesi için her yıl süre bitiminden en az   1 ay önce Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı’nın teklifi istenir. Gelen görüşler doğrultusunda Dekanlık tarafından  Üniversitemiz Rektörlüğüne teklifte bulunulur. Bu işlem her yıl tekrarlanır.

 

UZMANLIK  SINAVI

              Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmı ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanan uzmanlık öğrencileri uzmanlık sınavına alınır.

Sınavda başarılı olanların Uzmanlıklarının tescili için Sağlık Bakanlığı’na gönderilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1.      Sınav Tutanakları  (mesleki bilgi, uygulama ve beceri sınav tutanağı)

2.      2 Adet Fotoğraf

3.      Tıpta Uzmanlık Belgesi Tescil Kontrol Formu

4.      Tez Kabul Onay Sayfası

5.      Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6.      TUS Kazandı Belgesi

7.      Rotasyon Belgeleri

8.      Harç Makbuzu (Vergi Dairesine harç makbuzu adı altında yatırılır)

9.     Asistan Değerlendirme Formları

10.    Görev süresi uzatma belgesi

11.  Merkezi Kütüphaneye gönderilmek üzere 1 adet tez ve 1 adet CD Dekanlığımıza Teslim Edilecek (Tez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım - Basım ve Değerlendirme İlkelerine uygun olarak hazırlanmış olacak )