TR | EN
Tıp Fakültesi Yönergesi

T.C.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönergesi

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönerge yürürlükte bulunan Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereğince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan ana dal ve yan dal tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim, öğretim ve çalışma esaslarını düzenler.

Tanımlar

Madde 2- Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Tanımlar ve Kısaltmalar başlıklı 3. Maddesinde mevcut olan bilgileri içerir.

Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Görevleri

Madde 3- (1) Öğretim ve eğitim için gerekli olan kamu görevleri ve bu görevlerin gerektirdiği diğer bütün hizmetleri (her türlü nöbet, laboratuvar çalışması gibi) yapmak.

(2) Öğrencilerin çalışma ve uygulamalarına yardımcı olmak.

(3) Verilen görevle ilgili inceleme, araştırma ve yayın görevlerini yerine getirmek.

(4) Gerekli görülen eğitim, öğretim çalışmaları ile uygulamalarda hazır bulunmak.

(5) Bu yönerge gereğince hazırlanan eğitim, öğretim ve uygulama programlarını yerine getirmek.

(6) Üniversite veya Fakülte organlarınca verilecek görevleri yerine getirmek.  

(7) Görevin yerine getirilmesi için çalışmanın süreklilik gerektirdiği hallere uymak.

(8) Kurumun belirlediği kılık kıyafet ve işe devam konusunda titiz davranmak

(9)Nöbetlere zamanında gelmek ve bölümlerce belirlenen saatlerde nöbet devrini yaparak hastaneden ayrılmak

(10) Hastaları düzenli muayene etmek, sorumlu öğretim üyesi ile birlikte tedavilerini düzenlemek, saptadığı sorunları  klinik düzeni içindeki sorumlulara aktarmak

(11)Hastaları vizite hazırlamak ve vizitte kararlaştırılan önerileri yerine getirmek

(12)Hasta istemlerini zamanında vermek ve tedavi ile ilgili olarak hemşirelerle işbirliği yapmak

(13)Hastalardan gerekli tetkik materyallerini usulüne uygun şekilde almak

(14)Hasta dosyalarına düzenli izlem notu koymak, tanı ve tedavi ile ilgili tartışmaları ve kararları yazmak

(15)Kendisine görev olarak verilen çeşitli tıbbi girişimleri aksatmadan yapmak

(16)Hasta çıkış özetini ayrıntılı olarak düzenlemek

(17)Hastanın sevk ve nakil işlemlerinde verilen görevleri yerine getirmek

(18)Hasta ve hasta yakınlarına hastalıkları ve gidişi konusunda hasta haklarını gözeterek anlaşılır bir  şekilde bilgi vermek

(19)Hekimlik hizmetlerini hasta haklarına uyarak yürütmek ve hizmet kalitesinin arttırılması yönünde çaba göstermek

(20)Klinikte kullanılan araç, gereç ve malzemeleri; hasta dosyaları ve hastaneye ait olan evrakı korumak

(21)Hastane işletmesi bakımından zorunlu olan ve idarece bildirilen mevzuatın gereğini yerine getirmek

(22)Bildirimde bulunulması gereken hastalıkları zamanında bildirmek

Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine Yönelik Kurslar

Madde 4- Eğitim kalitesinin yükseltilmesi kapsamında Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine (Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri hariç), uzmanlık eğitimi süresi içerisinde;

(1) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Acil Tıp ile Kardiyoloji Anabilim Dallarında uzmanlık eğitimi yapan öğrenciler hariç tüm uzmanlık öğrencilerinin   “Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursuna”,

(2) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Acil Tıp ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarında ihtisas yapan uzmanlık öğrencilerin “Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursuna”,

(3)  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Acil Tıp Anabilim Dallarında ihtisas yapan uzmanlık öğrencilerinin “Neonatal Resüsitasyon Kursuna”,

(4) Tüm Anabilim Dallarında ihtisas yapan Uzmanlık öğrencilerinin de “Tez Nasıl yazılır Kursuna” katılımları sağlanır ve ilgili kurslara katılan uzmanlık öğrencileri kurs sonunda sınava tabi tutularak başarılı olanlara katılım belgesi düzenlenir.

Uzmanlık Tezi Hazırlama

Madde 5 – (1) Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur. Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde eğitim sorumlusu tarafından uzmanlık öğrencisine eğitim alınan dalın müfredatı çerçevesinde özgün bir tez konusu ile kurum bünyesinde görev yapan ve ilgili uzmanlık dalında eğitici niteliğini haiz olan tez danışmanı belirlenir. Rehber eğitim sorumlusu aynı zamanda tez danışmanı olarak kabul edilir.

(2) Yapılacak çalışmanın özelliğine göre ilgili etik kurul onayı  alınması gerekmektedir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu).

(3) Etik Kurulu Kararı alındıktan sonra, tez konusunun belirlendiği anabilim dalı akademik kurul kararı Fakültenin ilgili kurulları tarafından onaylanmak üzere Dekanlığa gönderilir.

(4) Tez, fakültenin Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım-Basım ve Değerlendirme İlkelerine uygun biçimde yazılır. 

Yürürlük

Madde 6 – Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 – Bu yönergenin hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.