TR | EN
Araştırma Görevlisi Temsilciliği Yönergesi

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMSİLCİLİĞİ

YÖNERGESİ

I.Kapsam ve Amaç

Madde 1. Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 21.11.2000 tarih ve 4703/26903 sayılı yazısı esas alınarak hazırlanan Osmangazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciliğinin işleyişi ile ilgili esasları düzenleyen hükümleri içerir.

Madde 2. Bu yönergenin amacı; Osmangazi Üniversitesi'ndeki demokratik yönetim anlayışının kurumsallaşması, Araştırma Görevlilerinin isteklerinin hızlı ve doğru bir biçimde ilgili birimlere iletilmesi, Araştırma Görevlilerinin yönetime katılımının sağlanarak karar alma sürecinin daha etkin hale getirilmesi; sonuçta Araştırma Görevlilerinin katılımcı yönetim sistemi içinde tartışma, sorumluluk alma, iletişim kurma ve uygulama esaslarını açıklamaktır.

II. Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurulları

Madde 3. Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurulları aşağıdaki biçimde oluşturulur. Alt kurulların başkanları Üst kurulları meydana getirir. Bölüm/ Meslek Yüksekokulu/ Fakülte/ Yüksekokul/ Üniversite Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurulları, seçimi izleyen bir hafta içinde toplanarak başkan ile birinci ve ikinci başkan yardımcılarını oy sırasınagöre seçerler. a )Bölüm Araştırma Görevlisi Kurulu

b)Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Kurulu

c)Fakülte/ Yüksekokul Araştırma Görevlisi Kurulu

d)Üniversite Araştırma Görevlisi Kurulu

III.  Seçim Kurulları Madde 4.Seçim dönemi ve süresi ile seçim kurulları aşağıdaki gibidir;

a)Seçimlerin yapılması ve seçim kurullarının oluşturulması her akademik yılbaşında, en geç 15 Kasım tarihine kadar gerçekleştirilir. Kurulların görev süresi 1 yıl olup, seçimlerle başlayıp 1 yıl sonraki seçimlerle sona erer.

b)Madde 3'te söz edilen Araştırma Görevlisi Temsilciliği kurulları seçimleri için oluşturulacak Seçim Kurulları, Bölüm/ Meslek Yüksekokulu/ Yüksekokul/ Fakülte Kurulu/ Üniversite Senatosu tarafından görevlendirilen Bölüm Başkanı/ Müdür/ Dekan/ Rektör Yardımcısının başkanlığında iki öğretim üyesinden oluşur.

 

IV. Seçim Kurullarının Görevleri Madde.5. Seçim Kurullarının görevleri aşağıda sıralanmıştır:

a)Araştırma Görevlisi seçmen listelerini hazırlamak ve duyurmak

b)Seçim tarihini belirlemek ve duyurmak

c)Arastırma Görevlisi Temsilcisi adaylarını incelemek ve uygun olanları belirlemek

d)Oy pusulalarının hazırlanmasını sağlamak

e)Sandık kurullarını belirlemek ve görevlendirmek (Sandık kurulu 1 öğretim üyesinin

başkanlığında, 2 araştırma görevlisinden oluşur.)

f )Oy sandıklarını hazırlamak ve yerleştirmek

g)Seçimlere yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak

h)Seçim sonuçlarını bir tutanak ile bir üst seçim kuruluna/ Rektörlüğe bildirmek.

V.Araştırma Görevlisi Temsilcisi Adaylığı

Madde 6.Araştırma Görevlisi Temsilcisi adayı olabilmek için aşağıdaki koşullara sahipolmak gerekir:

a)ilgili bölüm/fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulunda görevli Araştırma Görevlisiolmak.

b)Hiçbir disiplin cezası almamış ve adli sicilinin temiz olması.

c)Seçimler sırasında ilgili bölüm/fakülte/yüksekokulda fiilen çalışıyor olmak.

d)Yasa, yönetmelik ve yargı organlarının kararlarını benimsemek ve bunlara aykırı davranış içinde bulunmamak.

VI.Seçimlerde  Uygulanacak  Yöntem ve  İlkeler

Madde 7. Araştırma Görevlisi Temsilcileri tek dereceli gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılacak olan seçimle 1 yıl için seçilir.

Madde 8. Araştırma Görevlisi Temsilciliği seçimlerinin geçerli olması için Araştırma Görevlisi seçmen listelerindeki salt çoğunluğun katılımı aranır. Aksi halde seçimler bir hafta sonra tekrar edilir. Tekrar edilen bu seçimde çoğunluk aranmaz.

Madde 9. Dönemi tamamlanan temsilci tekrar seçilebilir. Seçildikten sonra adaylık koşullan kaybolan temsilcinin temsilcilik statüsü kaldırılır ve yerine yardımcısı temsilciolur.

Madde 10. Adaylık başvuruları ilgili seçim kuruluna seçim tarihinden bir hafta öncesine kadar yapılır.

Madde 11. Seçim kurulu seçimin yapılacağı yere, sandığı, seçmen listelerini ve pusulalarını seçim günü en geç saat 9.30’da getirir ve seçim sandığını açıp içinin boş olduğunu aday ve seçmenlere gösterir. Seçmenler oy pusulalarını kimlik göstererek seçim kurulundan alır ve gizli bir bölmede tercihlerini bir adayın adını işaret ettikten sonra pusulalarını kapalı olarak sandığa atar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk ederler. Oy verme işlemi aynı gün saat 12.00’de tamamlanır. Sayım işlemi sonucunda en fazla oy alan üç aday seçilmiş kabul edilir.

Madde 12.Seçimle ilgili itirazlar, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde ilgili seçim kurullarına yapılır, itirazlar gerekli incelemelerden sonra bir hafta içinde karara bağlanır. Seçim kurulu seçimlerin yenilenmesine karar alırsa, seçimler karar tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yenilenir.

Madde 13. Bölüm/ Meslek Yüksekokulu/ Fakülte/ Yüksekokul/ Üniversite Kurulu Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde birinci başkan yardımcısı başkanlığı üstlenir. Yeni seçilen kişi, yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

VII. Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 14. Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurullarının görev ve yetkileri aşağıdasıralanmıştır:

a)Araştırma Görevlisi Temsilciliği ile ilgili faaliyetlerde ilgili birimlerin Araştırma Görevlilerini temsil etmek

b)Araştırma Görevlisi Temsilciliği ile ilgili konularda çalışma grupları oluşturmak, inceleme ve araştırma yapmak

c)Araştırma Görevlilerinin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini ilgili birim yöneticilerine ve/ veya yönetim organlarına iletmek

d)Araştırma Görevlisi Temsilciliği kurullarında toplantının yapılabilmesi için salt çoğunluğun katılımı gereklidir. Kurul kararlarında, salt çoğunluğun oyu aranır. Tüm kurulların toplantılarında tutanak hazırlanarak kararlar kayda geçirilir. Tutanaklar Üniversite kamuoyuna açıktır.

Madde I5. Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurulları Başkan ve Yardımcılarının görevleri aşağıda sıralanmıştır:

a)Her başkan kendi kurul toplantılarını yönetir ve kurul kararlarının gereklerini yerinegetirir.

b)İlgili Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurullarının başkanları bölüm başkanı/dekan/ müdür/ rektörün daveti üzerine bölüm/ fakülte/ yüksekokul/ üniversite organlarının toplantılarına, Araştırma Görevlilerini ilgilendiren konularda söz almak üzere katılırlar, ancak oy kullanamazlar ve konularının bitiminde toplantıdan ayrılırlar.

c)Başkan yardımcısı başkanın olmadığı durumlarda başkana vekâlet eder.

VIII. Yürürlük

Madde 16. Bu yönerge, Osmangazi Üniversitesi Senatosu'nca kabul edildiği tarihtenitibaren yürürlüğe girer.

IX. Yürütme Madde 17. Bu yönerge, Osmangazi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.