Tıp Fakültesi Yönergesi

 

T.C.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönergesi

 

Amaç

Madde 1 – Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim ve Bilim Dallarında yapılan Tıpta uzmanlık eğitim programlarının standardının oluşturulması, kalitesinin yükseltilmesi, korunması, denetiminin sağlanmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge, yürürlükte olan mevzuatın gerektirdiği koşulları sağlayarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıpta uzmanlık eğitimi almaya hak kazananlar ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Tıpta Ana Dal uzmanlık ve Yan Dal uzmanlık eğitimi veren Anabilim ve Bilim dallarındaki öğretim üyelerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 18/Temmuz/2009 tarih ve 2009/15153 karar sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönergede geçen;

Rektör:  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

Dekan: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini,

Fakülte Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

Fakülte Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

Birim: Bir uzmanlık alanında uzmanlık eğitimi verilen fakültenin anabilim veya bilim dalını,

Birim Sorumlusu: Fakültenin uzmanlık eğitimi verilen anabilim veya bilim dalı başkanını,

Kurul: Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulunu,

Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Ana Dal veya Yan Dal uzmanlık eğitimini,

 

 

Uzmanlık Öğrencisi: Tıpta uzmanlık eğitimi almaya hak kazanarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimine başlayanlar,

Uzmanlık Çekirdek Eğitimi Programı: Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından onaylanmış ve tıpta ana dal ve yan dal uzmanlık alanına özgü olarak hazırlanmış asgari eğitim ve öğretim programını,

Genişletilmiş Uzmanlık Eğitimi Programı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış ve tıpta ana dal ve yan dal uzmanlık alanının asgari eğitim ve öğretim programını içeren fakültenin birimlerine özgü eğitim ve öğretim programını,

Uyum Eğitimi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış, uzmanlık öğrencilerinin eğitim ortamına ve ortak çalışma ilkelerine uyum sağlamalarını amaçlayan eğitim programını,

Uzmanlık Eğitimi Karnesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış; genişletilmiş uzmanlık eğitimi programına uygun, her uzmanlık öğrencisinin çalışma ve etkinliklerinin kaydını içeren basılı veya elektronik ortam dosyalarını,

Uzmanlık Eğitimi Takip Formu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış; her uzmanlık öğrencisinin bilimsel çalışma, rotasyonlarının ve tez çalışmalarının kaydını içeren formları,

Rotasyon Eğitimi Değerlendirme Formu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış; her uzmanlık öğrencisinin Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenmiş zorunlu rotasyonlarını yaptığı anabilim dalı’nın başkanı tarafından düzenlenen formları,

Uzmanlık Öğrencisi Değerlendirme Formu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim alan uzmanlık öğrencilerinin; altı ayda bir meslek bilgisi, mesleki uygulama, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği başlıklarında anabilim dalı veya bilim dalı başkanı tarafından değerlendirildiği formları,

Tez Öneri Formu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış ve uzmanlık öğrencisinin çalışmak istediği tez konusunun ve tez çalışma planının bildirildiği form,

Tez Hazırlama Kılavuzu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve fakültede yapılacak tezlere standart bir biçim vermek üzere hazırlanmış kılavuzu,

 

 

 

Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Eğitim Sorumluları

Madde 5 –(1) Tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi, ilgili alanda uzmanlığı olan eğitim sorumluları tarafından verilir.

(2)  Fakültede 2547 sayılı yasaya göre profesör, doçent ve üç yıllık uzman olan yardımcı doçent öğretim üyeleri eğitim sorumlusu olarak ilgili alandaki uzmanlık eğitiminden sorumludurlar.

(3)  İlgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri eğitim sorumluları gözetiminde uzmanlık eğitiminde görev alırlar.

 

Eğitim Sorumlularının Belirlenmesi, Görev ve Sorumlulukları

Madde 6 – (1)   Bir uzmanlık alanında uzmanlık eğitiminin yapılanması, sürdürülmesi ve koordinasyonu ile uzmanlık eğitiminin çağdaş standartlarda verilmesi ve bununla ilgili fiziki, bilimsel ve sosyal düzenlemelerin yapılması Birim Sorumlusunun sorumluluğundadır.

(2)  Uzmanlık Eğitim Sorumluları uzmanlık eğitim programını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmekle sorumludur.

(3) Rehber Eğitim Sorumlusu, Uzmanlık Eğitim Sorumluları arasından Birim Sorumlusu tarafından seçilir ve uzmanlık öğrencisinin fakültede göreve başlama yazısı ile birlikte dekanlığa bildirilir.

(4) Rehber Eğitim Sorumlusu, uzmanlık öğrencisinin eğitime başlamasından uzman oluncaya kadar tüm eğitim süresince görev yapar. Görevleri; uzmanlık öğrencisinin fakülte ve ilgili birime adaptasyonu için gerekli tanıtımı yapmak, yasal sorumluluklar, mesleki gelişim, iletişim ile ilgili bilgi vermek ve sosyal, bilimsel ve idari sorunların çözülmesinde destek olmaktır.

 

Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Öğrencilerinin Görevleri

Madde 7– (1) Öğretim ve eğitim için gerekli olan kamu görevleri ve bu görevlerin gerektirdiği diğer bütün hizmetleri (her türlü nöbet, laboratuar çalışması gibi) yapmak.

(2) Öğrencilerin çalışma ve uygulamalarına yardımcı olmak.

(3) Verilen görevle ilgili, inceleme, araştırma ve yayın görevlerini yerine getirmek.

(4) Gerekli görülen eğitim, öğretim çalışmaları ile uygulamalarda hazır bulunmak.

(5) Bu yönerge gereğince hazırlanan eğitim, öğretim ve uygulama programlarını yerine getirmek.

(6) Üniversite veya Fakülte organlarınca verilecek görevleri yerine getirmek.  

(7) Görevin yerine getirilmesi için çalışmanın süreklilik gerektirdiği hallere uymak.

 

Uyum Eğitimine Katılma

Madde 8- Her Uzmanlık Öğrencisi fakültede eğitimine başladığı ilk altı ay içerisinde, önceden Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış bir uyum eğitimi programına katılır ve katıldığını belgeler.

 

Genişletilmiş Uzmanlık Eğitim Programı

Madde 9- Fakültede tüm uzmanlık eğitimleri Anabilim /Bilim dallarına özgü olarak hazırlanan ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından onaylanmış çekirdek eğitim programlarını da içeren program temelinde yürütülür. Genişletilmiş uzmanlık eğitim programları her Anabilim/Bilim Dalı tarafından hazırlanır, yıllık olarak güncellenir ve Fakülte Kurulu’nun onayından sonra uygulanır.

 

Uzmanlık Eğitimi Karnesi

Madde 10-  Her uzmanlık öğrencisi için bir uzmanlık eğitimi karnesi tutulması zorunludur. Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış olan ve ilgili Anabilim/Bilim Dalı genişletilmiş uzmanlık eğitim programını içeren uzmanlık eğitimi karnesi, uzmanlık öğrencisine fakültede eğitime başladığı ilk ay içerisinde rehber eğitim sorumlusu tarafından verilir. Bu karne içeriğindeki teorik ve pratik tüm etkinlikler, uzmanlık öğrencisi tarafından eğitimi boyunca takvime de dikkat edilerek doldurulur, eğitim sorumlusu ve birim sorumlusu tarafından onaylanır.

 

Uzmanlık Eğitimi Takip Formu

Madde 11-  Uzmanlık öğrencileri, fakültede göreve başlamalarından itibaren her altı ayda bir uzmanlık eğitimi takip formuna altı aylık dönemde yaptığı rotasyonlar, tez ile ilgili yapılan çalışmaları kaydeder rehber eğitim sorumlusuna onaylattıktan sonra birim sorumlusuna teslim eder.  

 

Eğitimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Madde 12 – Anabilim veya bilim dalında uzmanlık eğitimi; ilgili eğitim sorumluları, birim sorumlusu ve akademik kurulu tarafından izlenerek değerlendirilir.

Uzmanlık öğrencisinin eğitim süreci ve etkinliklerinin izlenmesi; uzmanlık eğitimi karnesi, uzmanlık eğitimi takip formu, anketler, diğer bilgi ve belgelerden de yararlanılarak yapılır.

Birim sorumlusu uzmanlık öğrencisinin göreve başlama tarihinden itibaren altı ayda bir uzmanlık eğitimi karnelerini ve uzmanlık öğrencisi tarafından doldurulan uzmanlık eğitimi takip formunu Dekanlığa gönderir. Belgeler Dekanlık ve Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu tarafından incelenir, varsa eksikleri saptanır ve değerlendirme sonucu dekanlık tarafından; rehber eğitim sorumlusu ve uzmanlık öğrencisine iletilmek üzere birim sorumlusuna 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

 Birim sorumlusu altı ayda bir uzmanlık öğrencilerinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu’na kaydederek Dekanlığa gönderir.

 

Rotasyon Eğitimleri

Madde 13 – (1) Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen zorunlu rotasyonların eğitim alınan kurumda yapılması esastır. İlgili Eğitim Biriminin bulunmaması, yeterli olmaması veya başka eğitim kurumunda yapılmasında anabilim veya bilim dalı başkanı tarafından fayda görülmesi halinde ilgili kurullar tarafından onaylanması koşuluyla başka kurumlarda rotasyon yaptırılabilir. Zorunlu rotasyonların uygulanmasında Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen esaslar dikkate alınır.

(2) Uzmanlık öğrencilerine eğitim sorumlularının uygun görüp önermesi, ilgili kurulların ve dekanlığın onayı ile yurt içi ve yurt dışında uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitim almak amacıyla ilgili yönetmelik maddelerine göre bir yıla kadar izin verilebilir. Bu süre eğitim süresinden sayılmaz.

(3) Zorunlu tüm rotasyonlar yasal uzmanlık eğitimi süresi içinde tamamlatılmalıdır. Uzmanlık öğrencisine rotasyon eğitimine başladığı birimde, birim sorumlusu tarafından rehber eğitim sorumlusu atanır. Her rotasyon eğitiminden sonra uzmanlık öğrencisinin uygulanan eğitim programındaki başarı durumu Rotasyon Eğitimi Değerlendirme Formu ile ilgili birim sorumlusuna bildirilir ve rehber eğitim sorumlusu tarafından uzmanlık eğitimi karnesine işlenir.

(4) Zorunlu rotasyonlar, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 21-23 Haziran 2010 tarihli kararlarına göre uygulanır.

 

Araştırma

Madde 14 – Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık tezi haricinde en az bir deneysel ya da klinik araştırmada (prospektif veya retrospektif) görev almaları ve uzmanlık sınavına başvurmadan önce bu çalışmadan hazırlanmış bir makalenin ulusal veya uluslar arası dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş olması gereklidir.

 

Düzenlenen Kurslara Katılma

Madde 15 – (1)  Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi süresi içerisinde;

a) Tüm uzmanlık öğrencileri; Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Travmalı hastaya acil yaklaşım kursunu”,

b) Tüm uzmanlık öğrencileri; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Acil Tıp ve Kardiyoloji Anabilim Dallarının katkısı ile düzenlenen “Temel yaşam desteği kursunu”, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ile Çocuk Cerrahisi uzmanlık öğrencileri hariç klinik dallarda uzmanlık eğitimi alan uzmanlık öğrencileri “İleri yaşam desteği kursunu”,

c) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Acil Tıp Anabilim Dallarında uzmanlık eğitimi yapan öğrenciler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalları tarafından düzenlenen “Çocuk ileri yaşam desteği kursunu”,

d) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Acil Tıp Anabilim Dallarında uzmanlık eğitimi yapan öğrenciler Neonatoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen “Neonatal resüstasyon kursunu”,

e) Klinik dallarda uzmanlık eğitimi alan uzmanlık öğrencileri Beslenme Ekibi tarafından düzenlenen “Parenteral ve enteral beslenme kursunu”,

f) Klinik dallarda uzmanlık eğitimi yapan öğrenciler Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalları ile Hematoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen “Laboratuarların etkin kullanımı kursunu”, Erişkin Ve Çocuk Hematoloji Bilim Dalları tarafından düzenlenen “Kan ve kan ürünlerinin kullanımı kursunu”, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından düzenlenen “Hastane enfeksiyonları kursunu” ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Yara bakım kursunu”,

g) Tüm uzmanlık öğrencileri; Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim, Halk Sağlığı, Tıbbi Etik Ve Deontoloji Anabilim Dalları ile TICAM tarafından düzenlenen “Araştırma Planlama, Veri Analizi ve Etik Kursu”na katılacaklardır.

h) Kursa katılan ve kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan uzmanlık öğrencilerine sertifika verilecektir.

(2) Kurslar ilgili anabilim veya bilim dalları tarafından yılda iki kez olmak üzere düzenlenecek ve kurs süreleri en fazla 5 gün olacak şekilde Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

 

Uzmanlık Alanı ile ilgili Kongrelere Katılma

Madde 16 – Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi süresi içerisinde en az bir kongreye katılmak zorundadır. Bu kongrenin uzmanlık alanının varsa ulusal yıllık kongresi olması tercih edilir. Uzmanlık öğrencilerinin katılacağı kongre rehber eğitim sorumlusunun önerisi ile birim sorumlusu tarafından belirlenir ve uzmanlık öğrencisine bildirilir.

 

Uzmanlık Tezi Hazırlama

Madde 17 – (1) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerine tez hazırlamaları zorunludur. Tez konusu, ana dallar için en erken uzmanlık süresinin birinci yılı sonunda en geç ilk yarısı içinde; anabilim dalı akademik kurulu, yan dallar için ilk altı ay içinde bilim dalı kurulu tarafından belirlenen tez konuları arasından uzmanlık öğrencisinin talebi dikkate alınarak rehber eğitim sorumlusu tarafından seçilir.

(2) Birim sorumlusu tarafından bir tez danışmanı tayin edilir. Tez Danışmanı birimde görevli eğitim sorumluları arasından seçilir. Rehber eğitim sorumlusu tez danışmanı olabilir.

(3) Canlılarda (insanlar ya da hayvanlar) tez çalışmasına başlanabilmesi için çalışma insanlar üzerine ise Fakülte Etik Kurulu, hayvanlar üzerine ise Deney Hayvanları Etik Kurulu ve/veya Sağlık Bakanlığı Klinik ve İlaç Araştırmaları Etik Kurulu (ilaç, kök hücre çalışması ise) onayı alınması gerekmektedir.

(4) Etik Kurulu Kararı alındıktan sonra, tez konusu ve tez danışmanının belirlendiği anabilim dalı akademik kurul veya bilim dalı kurul kararı, Fakültenin ilgili kurulları tarafından onaylanmak üzere Dekanlığa gönderilir. Fakültenin ilgili Kurul Kararı Bölüm Başkanlığı aracılığı ile birim sorumlusuna duyurulur. Birim sorumlusu kurul kararını uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirir.

(5) Uzmanlık Eğitim süresi bitiminden 1 (bir) yıl öncesine kadar tez konusu değişikliği yapılabilir. Tez konusu değişikliği ilgili anabilim dalı akademik kurulu veya bilim dalı kurulu tarafından belirlendikten ve etik kurul kararı alındıktan sonra onaylanır. Bir yıldan az eğitim süresi kalanlarda mücbir sebep dışında tez konusu değişikliği yapılamaz.

(6) Tez, fakültenin Tıpta Uzmanlık Tezi ve Yan dal Uzmanlık Tezi Yazım-Basım ve Değerlendirme İlkelerine uygun biçimde yazılır. 

 

Tez Sınavı

Madde 18 – (1) Anabilim dalı akademik kurulu veya bilim dalı kurulu tarafından belirlenen, tez danışmanının yer aldığı üç asil bir yedek üyeden oluşan tez jürisi önerisi Anabilim Dalı, Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Fakültenin ilgili kurullarının onayına sunulmak üzere Dekanlığa gönderilir. Tez sınav jüri üyeleri birimde görevli Profesörler, Doçentler ya da en az 3 yıllık uzman Yardımcı Doçentler arasından seçilir. Anabilim/Bilim Dalında görevli yeterli sayıda üye olmaması halinde uzmanlık öğrencisinin rotasyon yaptığı dallar veya Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun görülen dallardaki eğitim sorumlularından jüri tamamlanır.

(2) Tez jürisinin Fakültenin ilgili kurulları tarafından görüşülüp karar verilebilmesi için yasal süreden en az on beş gün önce Dekanlığa ulaştırılmalıdır.

(3) Uzmanlık öğrencisi tarafından hazırlanan tez, anabilim dalı akademik veya bilim dalı kurulu tarafından belirlenen tez jüri önerisi ile birlikte 5 kopya olarak dekanlığa gönderilir. Uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce görevlendirme ile birlikte tez, jüri üyelerine teslim edilir.

(4) Tez sınav jürisi, tezin jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanır, kendi arasından bir jüri başkanı belirlenir, aday tezini jüri huzurunda savunur. Sonuç yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ve dekanlığa bildirilir.

(5) Tezinde düzeltme istenilen uzmanlık öğrencileri kendilerine bildirilmesinden sonra en geç bir ay içinde gerekli değişiklikleri yaparak aynı jüriye sunar.

(6) Tezin yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda tez danışmanının önerisi ile anabilim dalı akademik veya bilim dalı kurulu tarafından eğitim süresinin uzatılması dekanlığa teklif edilir. Fakültenin ilgili kurulunda görüşülerek uzmanlık eğitim süresine 6(altı) ay eklenir.

(7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde dekanlığa yapılan bildirimi takiben en geç 15 gün içerisinde madde 19’daki esaslara göre yeni bir jüri oluşturulur. Tez en geç bir ay içerisinde incelenerek yeni jüri huzurunda savunulur.

(8) Tezi üçüncü defa reddedilen veya verilen ek süre içerisinde tezini teslim edemeyen uzmanlık öğrencisinin fakülteyle ilişiği kesilir. İki yıl içerisinde tezini tamamlamayan uzman adayının uzmanlık eğitimi sona erer.

(9) Tez jürisi tarafından kabul edilen tezin ikisi tez kabul ve onay sayfasını içerecek şekilde toplam yedi basılı, iki digital kopyası Fakültenin ilgili kurullarının onayına sunulmak üzere Dekanlığa gönderilir. Tezin onaylanması ile ilgili yazışmalar için Dekanlığa ulaştığı tarihten itibaren en az 7 (yedi) günlük bir süre gerekmektedir.

 

Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı

Madde 19 – (1) Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmesi için uzmanlık eğitim süresini ve rotasyonlarını tamamlaması, uzmanlık tezinin kabul edilmesi ve ilgili kurullar tarafından onaylanması, uzmanlık eğitimi karnesinin birim sorumlusu tarafından onaylanmış, eğitim sertifikalarını tamamlamış, araştırma makalesinin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş, uzmanlık tezinden hazırlanan makalenin hakemli bilimsel dergiye gönderilmiş olması gereklidir.

(2) Uzmanlık eğitimi süresinin tamamlanmasına en geç bir ay kala anabilim dalı akademik veya bilim dalı kurulu tarafından belirlenen, birim sorumlusunun da yer aldığı beş asil iki yedek üyeden oluşan uzmanlık sınav jürisi, sınav gün, yer ve saat önerisi Anabilim Dalı, Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Fakültenin ilgili kurullarının onayına sunulmak üzere Dekanlığa gönderilir. Uzmanlık sınav jürileri en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Tıpta Uzmanlık Kurulunun uygun gördüğü dalların eğitim sorumluları olan Profesör, Doçent veya 3 yıllık uzman Yardımcı Doçentlerden oluşturulur. Sınav jürileri, sınav yeri, gün ve saati Fakültenin ilgili kurullarının onayı ile kesinleşir.

(3) Uzmanlık sınav jürisi kendi arasından bir başkan ve raportör belirler. Uzmanlık eğitimi bitirme sınavı; biri Mesleki Bilgi diğeri Uygulama ve Beceri Sınavı olmak üzere iki aşamada uygulanır. Her bir jüri üyesi, mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavını ayrı değerlendirerek yüz üzerinden not verir. Sınav sonuçları, raportör tarafından hazırlanan Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı’nda ayrı ayrı yer alır.

(4) Uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler 6 ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu sürede kadrolarıyla ilişkileri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda başarılı olamayanların fakülte ile ilişkileri kesilir. Takip eden 6 (altı) ay içerisinde iki sınav için başvuru hakkı verilir. Başarılı olamayanların veya sınava girmeyenlerin eğitim hakkı sona erer.

 

Yürürlük

Madde 20 – Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 21 – Bu yönergenin hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.