TR | EN
Program Tanıtımı ve Hedefleri

 

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

 Program Tanıtımı ve Hedefleri  

 

 

 

PROGRAMIN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

 

           Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri ile ilgili amaç ve hedefleri net bir şekilde tanımlanmış olup, bu öğelerle ilgili etkinliklerini bir bütün olarak yürütmek, altyapı ve olanaklarını bu doğrultuda geliştirmek için çaba göstermektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi için, koruyucu hekimlik, hastalık tanı-tedavi yöntemleri ve sağlık hizmeti sunumundaki hızlı değişiklikleri göz önünde bulundurarak 2015 yılında,  Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ile uyumlu olacak şekilde kurumsal amaç ve hedeflerini tanımlamıştır.

Fakültemizin misyon ve vizyonu 2012 yılında güncellenerek aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

MİSYON

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu; evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, insani değerlere ve meslek etiğine sahip, ülkenin sağlık sorunlarını bilen, iyi tanı koyup iyi tedavi edebilen, koruyucu hekimliği uygulayabilen, ülkemizin kalkınması ve evrensel gelişime katkıda bulunan hekim yetiştirmek; ulusal yararlılığı ön planda olan uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak; kalite bilinci ile topluma çağdaş tıbbın gerektirdiği sağlık hizmetleri sunmaktır.

VİZYON

Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri kalitesi ile ulusal düzeyde lider olan, uluslararası düzeyde tanınan, güncel yaklaşımlara ve teknolojik gelişmelere açık, bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçları ülke sağlığı ve ekonomisi açısından yararlı ve etkin kullanılabilir hale dönüştüren, üretken, paylaşımcı ve planlı çalışmaları örnek alınan, takım ruhuna sahip bir kurum olmaktır.

Fakültemiz mezuniyet öncesi eğitim programının amaçları:

 1. Hastayı bir birey, ailenin ve toplumun bir bileşeni olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, yüksek nitelikli, kapsamlı, sürekli ve kişisel bakım veren,
 2. Sağladığı hizmeti sürdürürken hangi teknolojinin maliyet ve etik açıdan uygun olacağına karar veren,
 3. Sağlıklı yaşam için gerekenleri etkili biçimde anlatarak bireylerin sağlığını korumasını ve geliştirmesini sağlayan, iyi iletişimci, 
 4. Çalıştığı ortamdaki kişilerin güvenlerini kazanan, bireysel ve toplumsal gereksinimler için arabuluculuk yapabilen, toplum adına girişim başlatabilen, toplum önderi, 
 5. Hastaların ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere bireyler ve kurumlarla uyumlu çalışabilen, sağlık verilerini uygun biçimde kullanan yönetici hekim yetiştirmektir.

Bu amaçlara ulaşabilmek için fakültemizin eğitim programının hedefleri ise, öğrencilerimize;

 1. Mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve pratisyen hekimlik uygulamalarını başarıyla yürütecek bilgi, beceri ve tutumu kazandırmak,
 2. Temel tıp kavramlarını klinik bilgi ve hasta görüşmesi ve fizik inceleme becerilerine ve uygulamaya entegre edecek bir çekirdek program sağlamak,
 3. Hastaya ve diğer sağlık çalışanlarına etik, saygılı ve duyarlılıkla yaklaşım gösterebilecek özellikler kazandırmak,
 4. Bağımsız, eleştirici düşünce,  yaşam boyu öğrenme becerisi ve iletişim becerileri kazanılmasını sağlamaktır.

Fakültemizin araştırma hedefleri;

 • Kurumun ilkeleri doğrultusunda evrensel ölçütlerde bilimsel ürünler verilmesi,
 • Tıp alanında uluslararası, ulusal ve kurumsal araştırma ve projeler planlanması, uygulanması, sonuçlarının paylaşılması ve yeni araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Araştırma etiği ilkelerini ve kurallarını anlama ve gözetme,
 • Tıp alanı ve ilişkili olan bilimler ile ilgili temel kavram ve ilkeleri, yaklaşımları ve modelleri anlama, kullanma ve etkili bir şekilde anlatma/ sunma,
 • Uluslararası, ulusal ve kurumsal düzeylerde tıp ve sağlık politikalarını değerlendirmeye ve iyileştirmeye yönelik araştırmalara ve projelere katılma,
 • Araştırmaya ayrılan kaynağın arttırılarak, araştırma fonundan projelerin desteklenmesi,
 • Akıl ve bilimin esas alındığı, bilim dünyasına entegre olmuş, araştırma gücünü toplumsal yararlılığa dönüştürebilen bilim adamları yetiştirilmesi,
 • Yayın kalitesinin yükseltilmesi ve SCI grubu dergilere giren yayın sayısının arttırılması olarak belirlenmiştir.

Fakültemizin hizmet hedefleri;

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, eğitim ve araştırma çalışmaları dışında, Üniversitesi Hastanesi aracılığıyla verilen tıp eğitimiyle, güncel yaklaşımlar doğrultusunda öğrencilerimizin ve araştırma görevlilerimizin eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde halkımıza sağlık hizmetini sunmaktır. Hastanemiz, 1999 yılından itibaren ulusal kalite belgesine sahiptir.

 

 

Eğitim programının amaç ve hedeflerinin özellikleri

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Amaç ve Hedefleri; 

BİLGİ

 • Bir bütün olarak vücudumuzun normal yapı ve işlevlerini, hücresel ve biyokimyasal mekanizmalarını tanıyabilecek,
 • Hastalıkların genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplastik, dejeneratif, travmatik ve çevresel nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını çözümleyebilecek ve insan vücudunda yarattığı değişiklikleri tanımlayabilecek,
 • Sık görülen, sakatlığa ve/veya ölüme neden olan hastalıklara ait klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulguları sayabilecek ve yorumlayabilecek,
 • Tanı ve tedavide kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçebilecek,
 • Yaşamı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren hastalıkları tanıyıp ilk tedavi seçeneklerini değerlendirerek gerektiğinde yönlendirebilecek,
 • Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olabilecek,
 • Olgu temelli sorunları çözebilmek için eleştirel düşünme yöntemlerini yorumlayabilecek,
 • İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri açıklayabilecek,
 • Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini açıklayabilecek ve etik sorunları yorumlayabilecek,
 • Hekimlik uygulaması ve hasta hakları hakkındaki mevzuatı değerlendirebilecek,
 • Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumu, teşkilatı ve finansmanını tanımlayabilecek,
 • Toplum sağlığına yönelik araştırma planlayıp, gerçekleştirip raporlayabilecek,
 • Ülkemizin genel sağlık sorunlarını değerlendirebilecek,

 

BECERİ

 • Ayrıntılı ve güvenilir anamnez alabilecek,
 • Tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilecek,
 • Hastalık tanısı koyabilmek için gerekli olan temel tanı yöntemlerini doğru kullanabilecek,
 • Birinci basamakta kullanılabilecek tanısal temel laboratuvar testlerini uygulayabilecek
 • Mesleki temel becerileri uygulayabilecek (Kan alma, damar yolu açma),
 • Hastaları için etkili, güvenli, uygun ve maliyeti düşük tedavi planlayıp uygulayabilecek,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için bilgiye ulaşma yollarını aktif izleyebilecek,
 • Başta hastalar ve hasta yakınları olmak üzere, meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile uygun ve etkin iletişim kurabilecek,
 • Meslek hastalıklarına karşı kendini ve birlikte çalıştığı sağlık personelinin korunması için gerekli önlemleri alabilecek,
 • Gerektiğinde temel yaşam desteğini uygulayabilecek,

TUTUM

 • Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önleyici tedbirler almak, hastalıkları uygun ve rasyonel tedavi seçeneklerini kullanarak iyileştirmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimseyecek,
 • Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan “öncelikle zarar vermeme” ilkesini gözetecek,
 • Sağlık kaynaklarının kullanımında sağlık ekonomisinin temel kurallarına uygun hareket etmenin, bunu yaparken de etik kuralları gözetmenin öneminin farkında olacak,
 • Uygulamalarında bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini benimseyecek,
 • Hekimlik yaşamı boyunca mesleki bilgiyi güncellemenin önemini özümseyecek,
 • Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıyabilecek,
 • Her hastayı yaşadığı çevre, toplum ve bireysel özelliklerine göre değerlendirebilecek ve etik bir zorunluluk olarak yansız ve yargısız yaklaşacak,
 • Hasta ve/veya yakınlarına hastalığının tanı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır bir dille bilgi verebilecek, yazılı onam(rıza) alabilecek,
 • Başta gizlilik ilkesi olmak üzere evrensel hasta haklarına saygı göstermeyi yaşama geçirebilecek,
 • Hasta ile sağlıklı, etkin ve empatiye dayalı bir iletişim kurmanın tedavi başarısı ve mesleki doyum üzerine olan değerini özümseyecek,
 • Bilimsel, teknik ve etik danışımı (konsültasyonu) bir hekim ve hasta hakkı olarak benimseyecek,
 • Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla baş edebilecek,
 • Meslektaşları, hastalar ve diğer bireylerle doğru, dürüst ve tutarlı davranışlarla iletişim sergilemenin öneminin farkında olacak,
 • Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini benimseyecek hekim yetiştirmektir.