TR | EN
Öğrenci Temsilciliği Yönergesi

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (1)

 

BİRİNCİ KISIM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

              Kapsam

             Madde 2 — Yönergede sözü geçen esaslar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar.

              Dayanak

             Madde 3 — Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 20.09.2005 tarih, 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” ne uygun olarak hazırlanmıştır.

              Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönergede geçen;

             a) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

             b) Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

             c) Öğrenci Konseyi: Üniversite öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

             d) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi: Üniversitenin; fakülte, yüksekokul,  meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

             e) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Üniversitenin; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

             f) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Üniversitenin; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

             g) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Üniversitedeki, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

             h) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,

             i) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin, bu Yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

             j) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

             k Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

             l) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,

             m) Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi: Türkiye’deki yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,

             n) Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarından oluşan kurulu,

             o) Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı: Yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarının katılımıyla, her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen öğrenci konseylerinin genel kurul toplantısını,

             p) Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayında gündem maddelerinin bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen heyetini,

             r) Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Ulusal Öğrenci Konseyi’nin yönetim organını,

             s) Ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Ulusal Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

             t) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı: Ulusal Öğrenci Konseyinin ve Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanını,

             2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönerge için de geçerlidir.

 

İKİNCİ KISIM

Öğrenci Konseyi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

             Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

             Madde 5 —Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, rektörlük tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde her yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

             Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

             Madde 6 — Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

             a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

             b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

             c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

             d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

             e) FF notu almamış olması.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Organları

             Öğrenci konseyi organları

             Madde 7 — Öğrenci Konseyi Organları, "Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

             Öğrenci Konseyi ve Ulusal Öğrenci Konseyi yapılanma şemaları EK-1 ve EK-2’de gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi

 

             Öğrenci temsilcisi seçimi

             Madde 8 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin:

             a) Fakülte veya yüksekokullarındaki her bir bölüm,

             b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,

             c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

             Bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

             Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

             Öğrenci temsilcisinin görevleri

             Madde 9 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

            a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

          b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

            c) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini temsil etmek,

            d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve kendi bölüm/ program/anabilim dalının yönetim organlarına iletmek,

             e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

            f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

             g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

             h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalının akademik toplantılarına katılmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Öğrenci Temsilcileri Kurulu

             Öğrenci temsilcileri kurulu

             Madde 10 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Üniversitenin:

             a) Fakülte veya yüksekokullarında bölüm,

             b) Meslek yüksekokullarında program,

           c) Enstitülerinde anabilim dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Üniversitenin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

             Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

             Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri

             Madde 11 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

             b) Bölüm/program/anabilim dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

             c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

             d) Bölüm/program/anabilim dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

             e) Bölüm/program/anabilim dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

             f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu,

Enstitü Öğrenci Temsilcisi

 

             Öğrenci temsilcisi

             Madde 12 — Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin:

             a) Fakülte veya yüksekokullarındaki bölüm,

             b) Meslek yüksekokullarındaki program,

             c) Enstitülerindeki anabilim dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı bulunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

             Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

             Öğrenci temsilcisinin görevleri

             Madde 13 — Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

             a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

             b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,

             c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

             d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

             e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

             f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

             g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

 

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

 

             Öğrenci konseyi genel kurulu

             Madde 14 — Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere Üniversitenin "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

             Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

 

             Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

             Madde 15 — Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

             b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

             c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

             d) Öğrenci Konseyinin ve Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

             e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

 

             Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

             Madde 16 — Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

 

             Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

             Madde 17 — Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,

             b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

             c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

             d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak rektörlüğe sunmak.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

 

             Öğrenci konseyi yönetim kurulu

             Madde 18 — Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

             Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

             Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

             Madde 19 — Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

             b) Öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

             c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

             d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

             e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

             f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

             g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

             h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını üniversitede duyurmak ve izlemek,

             i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

 

             Öğrenci konseyi denetleme kurulu

             Madde 20 — Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

             Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri

             Madde 21 — Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönergeye ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

             b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

 

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanı

 

             Öğrenci konseyi başkanı

             Madde 22 — Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

             Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

             Öğrenci konseyi başkanının görevleri

             Madde 23 — Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

             a) Üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

             b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

             c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

             d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

             e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında üniversite yönetim kurulu ve senato toplantılarına katılmak.          

             Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Seçimlerle İlgili Hususlar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Seçim Kurulları

 

Seçim Kurulları

Madde 24 – Seçimlerin ilgili aşamalarında oluşturulacak seçim kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a)  Bölüm Kurulu’nun görevlendireceği iki öğretim elemanı ve Bölüm Başkanı,

b)  Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği iki öğretim elemanı ve Meslek Yüksekokulu Müdürü,

c)  Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği iki öğretim elemanı ve Yüksekokul Müdürü,

d)  Fakülte Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği iki öğretim elemanı ve Dekan,

e)  Enstitü Yönetim Kurulunun görevlendireceği iki öğretim elemanı ve Enstitü Müdürü.

 

Tek diploma veren fakültelerde (d) maddesi uygulanır.

 

Seçim Kurullarının Görevleri

Madde 25 -

a)  Öğrenci seçmen listelerini hazırlamak ve duyurmak,

b)  Öğrenci temsilcisi adaylarını incelemek ve  6. maddeye uygun olanları belirlemek,

c)  Oy pusulalarının hazırlanmasını sağlamak,

d) Bir öğretim elemanı başkanlığında iki öğrenciden oluşan sandık kurullarını belirlemek ve görevlendirmek,

e)   Oy sandıklarını hazırlamak ve yerleştirmek,

f)    Seçimlere yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak,

g)   Seçim sonuçlarını bir tutanak ile bir üst seçim kuruluna ve Rektörlüğe bildirmek.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylık Başvurusu

Adaylık Başvurusu
Madde 26 – Adaylık başvuruları ilgili Seçim Kuruluna ilan edilecek seçim tarihinden en az bir hafta öncesine kadar yapılır. İlgili Seçim Kurulu seçimlerden önce en az 3 gün boyunca temsilci adaylarının adlarını ilan tahtalarına asarak duyurur. Çift anadal program öğrencileri ancak anadal bölümlerinde aday olmak üzere başvurabilirler ve oy kullanabilirler.

Madde 27 – Adaylığı kesinleşen öğrencilerin seçimle ilgili tanıtım içerikli her türlü ilan ve afişleri seçimlerden önceki hafta içinde, bölümlerde Bölüm Başkanlarının, diğer yerlerde, Müdür, Dekan ve Rektör’ün göstereceği yerlere asılabilir ve seçimden bir gün önce mesai bitiminde kaldırılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçimlerde Uygulanacak Yöntem

             Seçimlerde Uygulanacak Yöntem

Madde 28 – Sandık Kurulu, seçimin yapılacağı yere sandığı, seçmen listelerini ve pusulaları seçim günü en geç saat 09:00’da getirir. Seçim sandığını açıp içinin boş olduğunu aday ve seçmenlere gösterir. Sonra seçmenler oy pusulalarını öğrenci kimliği göstererek Sandık Kurulundan alır ve gizli bir bölmede tercihini bir adayın adını işaretledikten sonra pusulalarını kapalı olarak sandığa atar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk ederler. Oy verme işlemi seçim günü saat 16:00’da tamamlanır.

Madde 29– Sayım işlemi seçim günü saat 16:00’da başlar ve açık olarak Sandık Kurulunca yapılır. Seçim sonuçları, Sandık Kurulu tarafından ilgili Seçim Kuruluna bir tutanakla bildirilir. Tutanakta seçime katılan öğrenci sayısı ve adayların aldıkları geçerli oy sayıları belirtilir. Şartları sağlayarak Öğrenci Temsilcisi olmaya hak kazanan öğrencinin ismi Seçim Kurulunca bir tutanakla duyurulur.

Madde 30– Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde yazılı olarak ilgili seçim kuruluna yapılır. Seçim kurulları gerekli incelemeleri yaparak itirazları en geç iki iş günü içinde karara bağlar ve duyurur.

Madde 31– İlgili Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa, seçimler karar tarihinden itibaren en geç dört gün içinde yenilenir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Öğrenci konseylerinde görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin karşılanması

             Madde 32 — Ulusal Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Konseyi organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, ilgili Yönetmelik esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, Üniversite tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri  "Üniversitenin Bütçesi"nden karşılanır.

             Öğrenci konseylerinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi

             Madde 33 — Ulusal Öğrenci Konseyi, çalışmalarını Yükseköğretim Kurulu ile, Öğrenci konseyleri ise çalışmalarını ilgili yükseköğretim kurumları ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

             Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi

             Madde 34 — Ulusal Öğrenci Konseyi’nin ve Öğrenci Konseylerinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi bir yıldır.

             Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

             Madde 35 — Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Ulusal Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Konseyleri temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

             Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi

             Madde 36 — Öğrenci Konseyi’ne, bu Yönergede belirtilen görevleri gerçekleştirmek amacıyla Üniversite içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

             Ulusal öğrenci konseyi üyeliğinin sona ermesi

             Madde 37 — Öğrenci Konseyi Başkanlığı sona eren öğrencinin Ulusal Öğrenci Konseyi üyeliği de sona erer.

             Yürürlük

             Madde 38 — Bu Yönerge 12.10.2005 tarihinde Senato Kararı ile yürürlüğe girer.

             Yürürlükten Kaldırma

             Madde 39 — Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte eski yönerge yürürlükten kalkar.

             Yürütme

             Madde 40 — Bu Yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

(1) 12.10.2005 tarih 17/1 sayılı Senato Kararı