TR | EN
Fakülte Tanıtımı

Tarihçe:
Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 13.02.1970 tarih ve 670-1 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınmak suretiyle bu Üniversiteye bağlı olarak ve tıp eğitim programının son üç klinik yılını kapsamak üzere Eskişehir’de Tıp Fakültesi açılmasına karar verilmiştir.


Diğer taraftan 30.11.1973 tarih ve 14728 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 1787 sayılı kanunla merkezi Eskişehir’de olmak üzere “Anadolu Üniversitesi” adı ile özerk ve tüzel kişiliğe haiz bir üniversite kurulmuş ve aynı Kanunun 6. maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak Üniversitelerarası Kurulun tespitiyle Fakültemiz kurulmuştur.  Eskişehir’de ilk yüksek öğretim kurumu olan Eskişehir İTİA, 28 Mart 1983 tarihinde kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile (RG:30.3.1983) Anadolu Üniversitesi adını almıştır. 2809 sayılı yasanın 21 nci maddesi ile Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi birleştirilmiştir. Fakültemiz 18 Ağustos 1993 gün ve 21672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Anadolu Üniversitesinden ayrılarak yeni kurulan Osmangazi Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversitemizin ismi 06 Temmuz 2005 gün ve 25867 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5379 sayılı Kanunla “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. 2016 yılı itibari ile Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine bağlı 98 ( 43 Anabilim Dalı ve 55 Bilim Dalı'nda lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi vermektedir.


Ülkenin sağlık sorunlarını bilen, iyi tanı koyup, iyi tedavi edebilen, koruyucu hekimliği uygulayabilen, ülkemizin kalkınması ve evrensel gelişmeye katkıda bulunan, bilimsel düşünceyi kendisine rehber edinen hekimler yetiştirme çabasında olan Fakültemiz, öğrencilerini öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan pratisyen hekimliğe hazırlamaktadır. Ayrıca katılacakları uzmanlık sınavlarında başarılı olacakları ve akademik çalışma yapabilecekleri bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Fakültemiz, kurulduğundan bugüne kadar  4880 mezun vermiştir.

Fakültemiz 01.01.2015 tarihi itibari ile 01.01.2021 tarihine kadar Akredite olmuştur. Entegre Eğitim Sisteminin uygulandığı fakültemizde PDÖ (Probleme Dayalı Öğretim) oturumları ile öğrencilerimizin hasta ve hastalıkla ilgili problemleri çözme yetenekleri geliştirilmektedir. Fakültemizde Farabi (yurt içi) ve  Erasmus (yurt dışı) Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programları uygulanmaktadır. Farabi Programında 9 Üniversite ile Erasmus Programında ise 4 Üniversite ile karşılıklı anlaşmamız bulunmaktadır. Bu değişim programları ile öğrencilerimizin farklı Tıp Fakültelerinde eğitim görmeleri sağlanmaktadır. Her öğrenciye 1 mikroskopun verildiği Çok Amaçlı Merkezi Mikroskopi Laboratuarımızda aynı anda 200 öğrenciye uygulama olanağı sağlanmaktadır.  Laboratuarımız aynı zamanda CCD kamera sistemine sahip monitörlerle desteklenmiştir. Maketler üzerinde temel hekimlik becerilerinin kazandırıldığı Mesleki Beceriler Laboratuarı 1999 yılından beri faaliyet göstermektedir. Fakültemiz derslikler bloğunda bulunan Elektronik Kütüphane ve Bilgisayar laborauvarında bilgisayar ve internet olanağı vardır.


Tıp Fakültesi Hastanesi 1999 yılından beri ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. 1000 yataklı  modern hastanesi; sadece Eskişehir değil Afyon, Bilecik, Kütahya gibi çevre illerimizdeki hastaların gönderildiği  Onkoloji Merkezimiz ve 14 Mart 2011 tarihinde hizmete açılan 175 yataklı Kalp ve Göğüs Hastalıkları Merkezi ile hem bölge halkına sağlık hizmeti verilmekte, hem de öğrencilerimizin en iyi şekilde uygulamalı eğitim almalarına ortam sağlanmaktadır. 
 
Misyon
 Evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, insani değerlere ve meslek etiğine sahip, ülkenin sağlık sorunlarını bilen, iyi tanı koyup iyi tedavi edebilen, koruyucu hekimliği uygulayabilen, ülkemizin kalkınması ve evrensel gelişmeye katkıda bulunan hekim yetiştirmek; ulusal yararlılığı ön planda olan uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak; kalite bilinci ile topluma çağdaş tıbbın gerektirdiği sağlık hizmetleri sunmak.
 
Vizyon
Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri kalitesi ile ulusal düzeyde lider olan, uluslararası düzeyde tanınan, güncel yaklaşımlara ve teknolojik gelişmelere açık, bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçları ülke sağlığı ve ekonomisi açısından yararlı ve etkin kullanılabilir hale dönüştüren, üretken, paylaşımcı ve planlı çalışmaları örnek alınan, takım ruhuna sahip bir kurum olmak.