Yasa ve Yönetmelikler

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin kabul ve kayıt işlemleri, öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

          Kapsam

          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kabulü ve kaydı, eğitim ve öğretim programları, sınav ve değerlendirmeler, diploma, unvanlar, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

          Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

          a) Akademik danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde, eğitim ve öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

          b) Başkoordinatör ve koordinatör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yıllık eğitim programlarının hazırlanması ve sınavların organize edilmesinden sorumlu öğretim üyelerini,

          c) Dekan veya Dekanlık: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını veya Dekanlığını,

          ç)(3) Ders Kurulu: Bir organ, sistem veya konunun birbiriyle bağlantılı olarak tıp alanlarını bütünleştiren  bir düzen içerisinde öğrenciye verilen teorik öğretimi ve pratik uygulamaları,

          d) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini,

          e) Fakülte Kurulu veya Fakülte Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu veya Fakülte Yönetim Kurulunu,

          f) Öğrenci: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıtlı bulunan öğrenciyi,

          g) Rektör veya Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü veya Rektörlüğünü,

          ğ) Seçmeli ders: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarmak zorunda olunan dersi,

          h) )(3)  Seçmeli staj: Öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dalları arasından seçerek aldığı uygulamalı çalışma dönemini,

          ı) Staj: Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olarak belirlenen bir süre ile anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmaları,

          i) TEBB: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimini,

          j)(3) Tıp dışı zorunlu ders: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim ve öğretim programında yer alan ve öğrencilerin almak ve başarmak zorunda olduğu tıpla doğrudan ilgili olmayan dersleri,

          k) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

          l) Üniversite Senatosu (Senato) veya Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu veya Yönetim Kurulunu

          ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçişler

 

          Öğrenci kabulü

          MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;

          a)(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla yerleştirilmiş olmak,

          b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,

          c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilmiş yabancı uyruklu öğrenci olmak,

          ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak

          d) Yetkili resmi kurumlar ve mahkemeler tarafından bu yönetmelikte öngörülmeyen gerekçelerle kayıt yaptırma hakkı tanınmış olmak gerekir.

         

          Fakülteye kayıt

          MADDE 6 – (1) Kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen günlerde bizzat başvurularak yapılır. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Ancak, belgelendirmek ve belgelerin geçerliliği Dekanlık tarafından kabul edilmek koşuluyla öğrencinin kanuni temsilcileri tarafından da kayıt yaptırılabilir.

         

          Kayıt yenileme

          MADDE 7 – (1) )(3)  Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim, öğretiminin sürdürülmesi ve sınavlara girebilmesi için her öğretim yılının başında ilan edilen tarihler arasında öğrenci bilgi formunu doldurması ve varsa katkı payını yatırdığını belgelemesi zorunludur.

          (2) Aile hekimliği dönemine geç başlayan ve bir sonraki eğitim öğretim yılında o yılın katkı payı belirlenmeden önce mezun olacak öğrenciler bir önceki yılın yıllık katkı payı ücretinin yarısı kadar miktarı yatırmak zorundadır.

          (3)(2)  Eğitim ve öğretim yılında birinci ve ikinci taksit katkı payını ilan edilen sürede yatırmayan öğrenciye ek süre tanınmaz. Katkı payı taksitini yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki ders, laboratuar ve stajlara devam edemez. Aile hekimliği dönemi çalışmalarına katılamaz ve sınavlara giremez. 

         

         Kayıt silme

         MADDE 8 – (1) Aşağıdaki durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin kaydı silinir:

          a) (2) Yürürlükten kaldırıldı.

          b) )(3) 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Diplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almış olmak.

          c) (2) Yürürlükten kaldırıldı.

          ç) (2) Yürürlükten kaldırıldı.  

          Yatay geçişler

          MADDE 9 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.

          Ders uyum ve muafiyetleri

          MADDE 10 – )(3) (1) Bir başka Tıp Fakültesinden yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilen öğrencilerin mesleki derslerinin muafiyetleri  öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda ilgili kurulların görüşü dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Tüm derslerden muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü tıp fakültesinde geçen süre ile birlikte değerlendirilir.

          (2) Daha önce Tıp Fakültesinde öğrenim görmüş ve ÖSYM tarafından Fakülteye yerleştirilmiş öğrenciler okumuş ve başarmış oldukları mesleki derslerden, ders içeriklerinin uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda TEBB’in görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

          (3) Yükseköğrenim kurumlarında önceden eğitim görerek tıp dışı zorunlu dersleri almış ve başarmış öğrenciler, bu derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

          (4) Öğrenciler ders uyum ve muafiyeti isteklerini, Fakülteye kayıt tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.

          Akademik danışman

          MADDE 11 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere akademik yılın başlangıcından itibaren bir danışman öğretim üyesi belirlenir ve Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir. Akademik danışmanlar, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde görevlerini yürütürler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi

 

          Öğrenim dili

          MADDE 12 – (1) Fakültede öğrenim dili Türkçe’dir.

          Eğitim ve öğretime başlama tarihi

          MADDE 13–)(3) (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı  en az otuziki haftadır. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenlemeler yapar.

          Eğitim süresi

          MADDE 14(2)  – (1) Tıp doktorluğu eğitimi ve öğrenim süresi altı yıldır ve birbirini izleyen üç dönemden oluşur. Bunlardan;

          a) Temel tıp bilimleri ön lisans dönemi; birinci ve ikinci sınıfları,

          b) Klinik bilimleri lisans dönemi; üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfları,

          c) Aile hekimliği dönemi; altıncı sınıfı

          kapsar.

          (2) (2)  Yürürlükten kaldırıldı.

           Devam zorunluluğu

          MADDE 15 –(4)  (1) Tıp Fakültesinde eğitim tam zamanlı ve devam şartı ile yapılır. Öğrenciler, tüm sınıflardaki teorik derslerin %70’ine ve laboratuvar, uygulama, mesleki beceriler, probleme dayalı öğretim oturumları gibi pratik dersler ile ders kurulu ve stajlarda yapılan vizit, tartışma, seminer, klinik ve poliklinik çalışması, saha çalışması ve aile hekimliği dönemi uygulamalarının en az %80’ine katılmadıkları takdirde o ders, ders kurulu veya stajın teorik ve pratik sınavlarına alınmazlar. Öğrencinin devam durumu, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilgili ders kurulu sonunda düzenlenen devam belgesinde belirlenir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda, teorik derslerde derse giren öğretim üyesi tarafından alınan yoklama imza listeleri Dekanlığa iletilir. Uygulamalı derslerin devam durumu ayrı ayrı anabilim dalı başkanlıklarınca değerlendirilerek Dekanlığa bildirilir ve devamsız öğrencinin durumu Dekanlıkça ilan edilir. Sağlık raporu, öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, bir eğitim öğretim yılı içinde teorik ders toplam devamsızlığı %30’u ve pratik ders toplam devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler yıl sonu final ve bütünleme sınavlarına alınmazlar. Dördüncü ve beşinci sınıflarda, bir eğitim öğretim yılı içinde her kurul için ayrı olmak üzere teorik ders toplam devamsızlığı %30’u ve pratik ders toplam devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler o kuruldan devamsız sayılacakları için bütünleme sınavlarına da alınmazlar.”

    

      Mazeretler

          MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli sebepleri olan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Sınavlara girmiş ise, sınavı geçersiz sayılır. Mazereti kabul edilen devamsız öğrenci, sınıfta kalmakla birlikte devam etmediği yıl bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

          (2)(2) Öğrencinin sağlıkla ilgili mazeretlerinde; hastalığını Üniversite Sağlık,  Uygulama ve Araştırma  Hastanesi veya herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak tarih ve saat belirtilmiş sağlık raporu ile  belgelemesi gerekir.

         

          (3) )(3)  Mazeretlerle ilgili her türlü müracaatın, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde elden veya mektup, telgraf, faks ve benzeri şekilde yazılı olarak Dekanlığa bildirilmesi gerekir.

          İzinler

          MADDE 17 – (1) Yurt dışında öğrencilerin kanıtlayacakları öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin akademik eğitim ve öğretim yılı başlamadan en az onbeş gün önce istenir, izin süresi, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

          Sınıf geçme

          MADDE 18 – (1) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılı, bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı tespit edilen tıp dışı zorunlu dersler dışında, bir sınıfın bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir üst sınıfa geçilemez.

          (2) Tıp dışı zorunlu dersler ile seçmeli dersler Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde okutulur. Bu derslerin sınavlarının dördüncü sınıfın sonuna kadar başarılması zorunludur. Bu dersleri başaramayan öğrenciler beşinci sınıfa başlayamaz.

        

  Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi

          MADDE 19 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim programı; Fakülte Kurulunca görevlendirilen TEBB ve alt kurulları tarafından düzenlenir, Fakülte Kurulu ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

 

          Sınavlar

          MADDE 20 – (1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınavlar şunlardır:

          a) )(3)  Ders kurulu ara sınavı, ders kurulu sınavı, mazeret sınavı, yılsonu genel sınavı, yılsonu genel bütünleme sınavı varsa probleme dayalı öğretim değerlendirmesi,

          b) )(3)  Yürürlükten kaldırıldı.

          (2) )(3) Sınavlar; klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı,  yapılandırılmış klinik sınav , yapılandırılmış kısa sınav veya bu usullerden bir kaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır.

          (3) Karışık yazılı sınavlar test ağırlıklı sınavlardır. Derslerin özellikleri dikkate alınarak çoktan seçmeli, boşluk doldurma, tanım, cümle tamamlama gibi sorulara yer verilerek yapılır.

          (4) Milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.

          (5) )(3)  Sınav tarihleri Senato tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir.

          (6) Herhangi bir nedenle ertelenen veya öne alınması gereken sınav tarihi Dekanlıkça duyurulur.

          Sınavların değerlendirilmesi

          MADDE 21–)(3) (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. İlk üçüncü sınıfta (dönemde) ders kurulu sınavı, ders kurulu mazeret sınavı, yıl sonu genel ve yıl sonu genel bütünleme sınav notları virgülden sonra iki basamaklı olarak ilan edilir. Başarı notu hesaplamasında, virgülden sonraki kesir 50 ve 50’nin üzerinde ise not bir üst nota yükseltilir, 50’nin altında ise bir alt nota indirilir. 4. ve 5. Sınıflarda sınav sonuçları tam not olarak ilan edilir.

          (2) Başarı notu, harf notu, başarı derecesi ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

          Başarı notu    Harf notu       Başarı derecesi   Katsayısı

                90-100          AA                 Pekiyi                 4.00

                85-89            BA                 İyi-Pekiyi           3.50

                75-84            BB                 İyi                       3.00

                 66-74            CB                 Orta-İyi               2.50

                 60-65            CC                 Geçer-Orta          2.00

                 00-59            FF                  Başarısız             0.00

          (3) ) Ayrıca, aşağıdaki harf notlarından;

          a) DZ (Devamsız) notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

          b) İZ (Akademik izinli) notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

          c) MU (Muaf) notu: İlgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan ve başarılı olunan dersin notudur. Ayrıca yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Tıp Fakültesine kayıt olan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen eşdeğer dersler için de MU notu verilir.

          ç) GM (Girmedi) notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir.

          d) )(3)  YT (Yeterli) notu, bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

           e) )(3) YZ (Yetersiz) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

        

          Sınav sonuçlarına itiraz

          MADDE 22–(3) (1) Öğrenciler, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz başvurusu dilekçe ile Dekanlığa yapılır. İtiraz Dekanlıkça değerlendirilir. Bilimsel ya da maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir nedenle not değiştirilemez.

  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıflar ile İlgili Esaslar

 

          Sınavlar, hesaplanması ve yıl tekrarı

          MADDE 23–(3) (1) İlk üç sınıfta (dönemde) Fakültede yapılan sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

          a) )(3)  Ders kurulu ve sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda dersler, ders kurulları şeklinde verilir ve her ders kurulunun sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Bu sınavda alınan nota ders kurulu notu denir. Öğrencinin ders kurulu sınavlarında elde ettiği ağırlıklı notların toplamının o sınıfın ders kurulları sayısına bölünmesiyle hesaplanan rakam ders kurulları ağırlıklı ortalama notu adını alır. Öğrencinin ders kurulları ağırlıklı ortalama notu, her eğitim ve öğretim yılı başında Fakülte Kurulu tarafından belirlenen muafiyet notuna eşit veya üzerinde ve her bir ders kurulu notu en az 60 olmak kaydı ile öğrenci yıl sonu genel sınavından muaf tutulur. Ders kurulu sınavına katılmayan öğrencinin sınav notu (0) sıfırdır.

          b) Öğretim üyeleri arasından her ders kurulu için başkan ve yardımcısı Fakülte Kurulu tarafından atanır. Ders kurulu başkanı, ders kurulu sınavlarının yapılması ile ilgili koordinasyonu ve sınıf koordinatörü ile birlikte sınav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar. Yıl sonu genel ve bütünleme sınavlarını sınıf koordinatörünün başkanlığında ders kurulu başkanları yapar.

          c) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulu sınavında, o kurulda yer alan tüm anabilim ve bilim dallarından elde edilen puanların toplamı ve varsa probleme dayalı öğretim (PDÖ) değerlendirme notu toplamı o ders kurulu sınav notunu belirler. O ders kurullarında yer alan anabilim, bilim dalları öğretimde kendilerine düşen pay oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ayrıca Fakülte Kurulu her yılın başında PDÖ değerlendirme notunun ders kurulu sınav notu içerisindeki ağırlığını belirler. Ders kurulu sınavı, yıl sonu genel sınavı ya da yıl sonu bütünleme sınavlarında öğrenci sınav dallarından bir veya birkaçından % 50'nin altında puan alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının % 50'si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.

          ç) Yıl sonu genel sınavı: Ders kurulları ağırlıklı ortalama notu, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen yıl sonu genel sınavı muafiyet notunun altında olan öğrenciler, yıl sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken onbeş gün sonra tüm ders kurullarını kapsayan ve adına yıl sonu genel sınavı denilen sınava katılmak zorundadır. Muafiyet hakkı kazanan öğrenciler bu sınava girmek zorunda değildir.

          d) Yıl sonu genel sınavı muafiyet notu; her eğitim ve öğretim yılı başında Fakülte Kurulunun 75’in altında olmayacak şekilde belirlediği nottur.

          e) Yıl sonu genel bütünleme sınavı: Bu sınav yıl sonu genel sınavının bitiminden en erken onbeş gün sonra yapılır. Yıl sonu bütünleme sınavına yıl sonu genel sınavında başarılı olamayan veya sınav hakkı kazandığı halde yıl sonu genel sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

          f) Yıl sonu başarı notu; yıl sonu genel sınavından muaf olan öğrencilerin başarı notu muafiyet notlarıdır. Muafiyet kazanamayan öğrenciler ile muaf olduğu halde yıl sonu sınavına giren öğrencilerin yıl sonu başarı notu; ders kurulları ağırlıklı ortalama notunun % 60'ı ile yıl sonu genel sınavında alınan notun % 40'ının toplamının verdiği rakama karşılık olan nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin yıl sonu başarı notu hesaplanırken, yıl sonu genel sınavından alınan not yerine yıl sonu bütünleme sınavından alınan not esas kabul edilir. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için yıl sonu başarı notunun en az 60 olması şarttır.

          g) )(3) Yıl sonu bütünleme sınavı sonunda yıl sonu başarı notu FF olan öğrenciler o yılın tüm ders kurulu programlarını bir kez daha tekrarlar ve sınavlara yeniden girerler.

          ğ) )(3)  Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına girmeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavlarında, hangi ders kurulu sınavı ise o ders kurulunda öğrencinin ders kurulu  içerisinde almış olduğu PDÖ notu mazeret sınav değerlendirmesine aynı şekilde yansır. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

  

ALTINCI BÖLÜM

Dördüncü ve Beşinci Sınıflar ile İlgili Esaslar

 

          Stajlar

         MADDE 24–)(4)  (1) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim kurul sistemi halinde yapılır. Bir ders kurulu içerisinde sınavlar klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı, yapılandırılmış klinik sınav veya bu usullerden bir kaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır. Ders kurullarında başarı notu 100 tam not üzerinden 60’tır. Başarı durumu değerlendirilmesinde, 21 inci maddedeki notlar uygulanır. Öğrencinin ders kurulu başarı notu ders kurulu içindeki derslerin ağırlıklarına göre hesaplanır. Tüm sınavların not ağırlıkları ders yılı başında TEBB’in görüşü dikkate alınarak Dekanlıkça belirlenir. Ders kurulu sınavlarında başarısız olanlar yıl sonunda bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavları son ders kurulunun bitiminden en az on iş günü sonra yapılır. Bütünleme sınavları yazılı ve sözlü/uygulamalı şeklinde yapılır. Bütünlemeye kalan öğrencinin başarı durumu hesap edilirken kurullar için belirlenen ağırlıklar kullanılacaktır. Kurul içinde alınan yapılandırılmış klinik sınav notu bütünleme başarı notu hesaplanmasında kullanılır.”

          (2) )(3)  Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrencilere, başarısız oldukları kurulları bir sonraki akademik yılda tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

          (3) )(3) Yürürlükten kaldırıldı.

          (4) )(4)  Beşinci sınıflarda seçmeli stajlar Fakülte Kurulu/Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşunda da yapılabilir. Kurum dışında yapılan stajların denkliğine Fakülte Kurulu/Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.”

  

YEDİNCİ BÖLÜM

Altıncı Sınıf Aile Hekimliği Dönemi ile İlgili Esaslar

 

          Aile hekimliği dönemi eğitim esasları

          MADDE 25 – (1) Tıp eğitiminin altıncı yılındaki aile hekimliği dönemi eğitiminin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

          (2) Aile hekimliği dönemi eğitimiyle ilgili esaslar şunlardır:

          a) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır.

          b) Aile hekimliği öğrencileri, eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel aktivitelere katılmak zorundadır.

          c) Bu dönemde öğrencinin başarı durumu, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda; hasta ve hasta sahipleri ile ilişkisi, görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, işbirliği yeteneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve ilgisi gözönünde tutularak bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki notlar üzerinden değerlendirilir.

          ç) Aile hekimliği dönemi aralıksız oniki ayı kapsayan bir dönemdir. Bu dönem Fakülte Kurulu kararı ile belirlenecek dilimlere ayrılarak yapılır.

          d)(4)  Aile hekimliği dönemi Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin aile hekimliği dönemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden biri veya bir kaçını Fakültede yapabilir.

          e)(4) Aile hekimliği döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki dilimlerde Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerekir. Başarısız olmaları halinde öğrenciler, bu dilimleri normal süresinin yarısı kadar süreyle tekrar ederler. Bir dilimin %20’sine mazeretsiz devam etmeyenler o dilimi tam süre ile tekrar eder.”

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Değişim Programları

 

          Erasmus programı

          MADDE 26 – (1) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları bünyesinde Avrupa Birliğine üye veya aday ülkelerin tıp fakülteleri ile Fakülte arasında yapılmış olan anlaşma kapsamında, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim amaçlı değişim programı ile en az üç ay en fazla oniki ay bir tıp fakültesinde eğitimlerini sürdürmeleri gerekir. Erasmus Programı Fakülte ile yabancı bir tıp fakültesi arasında yapılan ikili anlaşma çerçevesinde gerçekleşir. Öğrencinin yurtdışındaki üniversiteden almış olduğu tüm dersler ve notlar transkriptinde yer alacağından yükümlü olduğu derslerin yerine sayılır. Bu program kapsamında öğrencinin yurtdışındaki üniversitede almış olduğu eğitim ve değerlendirmelerin denkliği Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

          Farabi değişim programı

          MADDE 27 – (1) Yükseköğretim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen ve yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini amaçlayan Farabi Değişim Programına Fakültenin kayıtlı öğrencileri katılabilir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. Hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar. Farabi Değişim Programı ile diğer tıp fakültelerine gönderilecek öğrenci sayısı, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

  

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mezuniyet Belgesi, Diploma ve İlişik Kesme İşlemleri

 

          Mezuniyet derecesi

          MADDE 28 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması alınarak hesaplanır. Mezunların başarı sıralamasını belirlemede; yıl kaybı olmayan, meslek derslerinden bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler esas alınır. Ortak ve zorunlu dersler ile seçmeli dersler başarı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

           Mezuniyet belgesi

          MADDE 29 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru ünvanını alan öğrencilere, diploma hazırlanıp Sağlık Bakanlığınca tasdik edilinceye kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir.

          Diplomalar

          MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

          a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlayanlara Fakülteden ayrıldıkları takdirde temel tıp bilimleri önlisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar, herhangi bir yolla tekrar programa döndükleri takdirde kayıt sırasında, alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadır.

          b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarıyla tamamlayanlara tıp doktoru diploması verilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

          Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

          MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato tarafından onaylanan Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

          Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

          MADDE 32 – (1) 11/9/1995 tarihli ve 22401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

          İntibak

          GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Fakülteye kayıtlı olan öğrencilerin intibakla ilgili iş ve işlemleri Fakülte Kurulu ve Senato kararları ile sağlanır.

(2)(3)2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı öğrencilerin, uygulanacak olan müfredat programında yapılan değişiklerden nedeniyle hak kaybına uğramaması için Senato tarafından belilenen esaslara göre gerekli önlemler alınır.

          Yürürlük

          MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

         MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 ___________________________________

(1)          25.11.2010 gün ve 27766 sa.R.G.

(2)          05.08.2011 gün ve 28016 sa.R.G.

                 (3)          09.07.2013 gün ve 28702 sa.R.G.

                 (4)          26.10.2015 gün ve 29514 sa.R.G.

      

YÖNETMELİK İLE İLGİLİ SENATO KARARI

-(11.06.2014 gün ve 19/1 sayılı Senato Kararı) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. ve 5. Sınıflarda yapılan Ders Kurulları sınav notunun belirlenmesi ilkelerinin Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun 27.05.2014 tarih ve 21/01 sayılı kararı uyarınca aşağıdaki şekilde uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Ders kurulları sınav notunun hesaplanmasında öğrenci ders kurulu içerisinde yer alan teorik sınav ve sözlü sınavların her birinden %50 veya üzerinde puan almadığı taktirde, eksik puan miktarı o kurulda elde edilen teorik sınav ve sözlü sınavların toplam puanından düşülür. Dördüncü ve beşinci sınıflardaki yapılandırılmış olgu sınavında baraj uygulaması (eksik puan) yapılmaz.